LEADERSHIP

BAN CHẤP HÀNH

- Trường Chúa Nhật: MS Hùng: 301-875-4992
- Thư Ký: Đài Patrick: 703-618-6980
- Thờ Phương: Kim Chi: 240-880-8108
- Tài Chánh: Danh Vũ: 202-643-2884
- Children Ministry: Khoa & Kim Trần: 571-277-3406
- Vận Chuyển: Chú Ngân: 240-472-9395
- Ẩm Thực: Bà Phượng, Cô Lo: 240-838-1034
- Thăm Viếng: Ông Hồng Vũ & Cô Tâm:  301-633-3554
- Thanh Niên: Kiều: 240-274-648

No comments:

Post a Comment